တၢ်မၤလိ တၢ်မၤနီၣ်အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဒီးဝီၢ်သြဲ - Learning sight words and Vocabulary

တၢ်မၤလိအံၤမ့ၢ်ဒ်သိးဖိသၣ်တဖၣ်ကမုၣ်လၤဒီးသးခုဖးလံာ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤနီၣ်အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဒီး ဝီၢ်သြဲဒ်သိးကဖးဝဲဒီးကွဲးဝဲ ညီညီဘှါဘှါန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီလၢ တၢ်ပာ်ဖှီၣ်ဃုာ် တၢ်မးနီၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဒီး ဝီၢ်သြဲ ဒ်သိးကဖးဝဲၤဒီးကွဲးဝဲဒ်သိးကဒုးကဲထီၣ်လံာ်ကျိၤတဖၣ်ဆူ လံာ်တဆၢလၢအအိၣ်ဒီးလံာ်ကျိၤအါကျိၤလီၤ.

The children will enjoy learning the sight words and vocabulary to read and write at the same time in the easiest way. They will develop the sight words and vocabulary by putting it together to read and write the short sentences and develop them into the paragraph.

တၢ်မၤလိအသီသ့ၣ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ဝဲဒၣ်ကိးနွံဒဲးဖဲ မုၢ်ယူာ်, မုၢ်လ့ၤဧိၤ ဒီး မုၢ်ဘူၣ် ဂီၤ ၆း၀၀ နၣ်ရံၣ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနတၢ်မၤလိအလံာ်န့ၣ်, ဝံသးစူၤဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤ, လၢပှၤတဝၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဘျုးဒိၣ်မး

There will be a new book every Tuesday, Thursday and Saturday at 6:00 pm at Myanmar Time. If you have a book to share, please let us know so we can read it to the benefit of the community. Thank you!the

The - န့ၣ်လီၤ

A

A - တခါ, တဒု, တဖျၢၣ်

see

See - ထံၣ်ဘၣ်

I

I - ယ

look

Look! - ကွၢ်တဘီ

at

At - ဖဲ, လၢ

my

My - ယတၢ်, ယ

© 2014 karenksn.org, All rights Reserved.