တၢ်သူၣ်လီသးကွံန့ၣ်အကတၢၢ်တုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤလီၤ  
တၢ်တဲမုာ်နၢ်ဖဲတချုးပမံ -Bedtime story

Resources

တၢ်သူၣ်လီသးကွံန့ၣ်အကတၢၢ်တုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤလီၤ
တၢ်သူၣ်လီသးကွံန့ၣ်အကတၢၢ်တုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤလီၤ PDF

© 2014 karenksn.org, All rights Reserved.