တၢ်အိၣ်မူအလုၢ်အပှ့ၤစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်  
တၢ်တဲမုာ်နၢ်ဖဲတချုးပမံ -Bedtime story

Resources

တၢ်အိၣ်မူအလုၢ်အပှ့ၤစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်
တၢ်အိၣ်မူအလုၢ်အပှ့ၤစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ် PDF

© 2014 karenksn.org, All rights Reserved.