တဘၣ်ပာ်ဆံးလီၤပသးတဂ့ၤ  
တၢ်တဲမုာ်နၢ်ဖဲတချုးပမံ -Bedtime story

Resources

တဘၣ်ပာ်ဆံးလီၤပသးတဂ့ၤ
တဘၣ်ပာ်ဆံးလီၤပသးတဂ့ၤ PDF

© 2014 karenksn.org, All rights Reserved.