တၢ်တဲမုာ်နၢ်ဖဲတချုးပမံ -Bedtime story

တၢ်ဃဲၤပူမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤသူၣ်ခုသးခုဖိသၣ်အသး, မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီ၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဒိကနၣ်, အတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမး, ဒုးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးလုၢ်လၢ်ထူသနူ, မၤဂ့ၤထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်တိၢ်န့ၢ်ဖံးဃာ်, မၤလိန့ၢ်တၢ်ညီဒီးအဂုၤအဂၤအါမးန့ၣ်လီၤ. Storytelling does much more than bring simple pleasure to our kids; it improves their listening skills, develops their imagination, enhances their cultural understanding, improves memory, makes learning easier, and much more. ဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကနၣ်တၢ်ဃဲၤပူမုာ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. နဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ခီဖျိတၢ်တဲန့ၢ်အီၤပူအဃိသတးဒီး, မ့ၢ်တၢ်တခါလၢနဖၢနုာ်လီၤန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အလုၢ်အပှ့ၤလၢအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. နတဲန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဃဲၤပူသ့လၢအပာ်ဃုာ်ဒီးပှၤကညီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအအိၣ်ဒီးအခီပညီ, ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိန့ၢ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ဖဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အမိၢ်အပၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးသိၣ်လိအ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဂ့ၤသး၀ါ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီးတၢ်သးကညီၤသးအိၣ်မၤစၢၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. Children enjoy listening to stories. By investing adequate time into storytelling with them, you are instilling virtues they can carry into their adult years. You can tell them meaningful stories with characters whose values they can emulate. Children learn valuable lessons when their parents take the time to teach them kindness, wisdom, honesty, and compassion. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနတၢ်ဃဲၤပူန့ၣ်, ၀ံသးစူၤဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤ, လၢပှၤတ၀ၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဘျုးဒိၣ်မး... If you have a story to share, please let us know so we can tell it to the benefit of the community. Thank you!

Facebook Playlist

© 2014 karenksn.org, All rights Reserved.